Interior design: Cholakov-Gongalov Architects (land. arch. Dimitar Gongalov), Tsveta Popova,
Renderings: Cholakov-Gongalov Architects (land. arch. Dimitar Gongalov)